Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë

NEWSLETTER

Qershor – Shtator 2021

 
70 Vjetori i Universitetit Politeknik të Tiranës
 

70 Vjetori i Universitetit Politeknik të Tiranës

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë kishte kënaqësinë të mbështeste Universitetin Politeknik të Tiranës në organizimin e aktivitetit të mbajtur në kuadër të 70 vjetorit të themelimit të tij me qëllim nderimin dhe vlersimin e kontributit të stafit pedagogjik ndërvite.
Në emër të organizatës, Z. Bardhyl Balteza, shprehu falenderimet e tij për rolin që ky universitet ka patur në kultivmin e dijes tek të rinjtë e cila padyshim përbën një prej shtyllave kryesore të zhvillimit të industrisë prodhuese Shqiptare sikurse dhe gadishmërinë e tyre për të gjetur urat e përbashkëta të komunikimit dhe bashkëpunimit me qëllim mbështetjen dhe nxitjen e mëtejshme të modeleve më të reja dhe inovative në këtë sektor.

prodhuesit.org

 
Platforma e Partneritetit të Integrimit Evropian (PPIE)

Platforma e Partneritetit të Integrimit Evropian (PPIE)

Vijon pjesmarrja e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë në tryezat teknike për diskutim dhe këshillim në kuadër të platformës për integrim të zhvilluara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për kapitujt si më poshtë:
Kapitulli 6 “Legjislacioni për shoqëritë trëgtare”
Kapitulli 16 “Tatimet”
Kapitulli 29 “Doganat”
Kapitulli 32 “Kontrolli Financiar”

prodhuesit.org

 
Inovacion: Transformimi Dixhital i NVM-ve

Inovacion: Transformimi Dixhital i NVM-ve

Ekipi i BERZH për “Këshilla për Bizneset e vogla” në partneritet me Bashkimin e Prodhuesve Shqiptarë dhe Shoqatën Shqiptare të TIK (AITA) zhvilluan një cikël seminaresh me datë 29 Qershor, 6 dhe 14 korrik 2021 me temë “Transformimi Dixhital I NMV-ve”.
Objektivi i këtij aktiviteti ishte rritja e ndërgjegjësimit të NVM-ve shqiptare për rëndësinë dhe përfitimet e transformimit dixhital për zhvillimin e tyre dhe forcimin e konkurrencës, qëndrueshmërisë dhe inovacionit. Gjatë zhvillimit të sesioneve online u realizua shpërndarja e informacionit në lidhje me zgjidhjet, shërbimet e konsulencës në dispozicion si dhe mbështetja që u ofrohet NVM-ve në transformimin dixhital.

prodhuesit.org

 
 

ADVOKIM DHE LOBIM

FISKALIZIMI

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka pranuar kërkesën e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë për shtyrjen e penaliteteve administrative deri në 1 Janar të 2022 për bizneset që nuk e kanë vënë në zbatim procesin e fiskalizimit duke qenë se subjektet ende nuk janë familjarizuar me sistemet dhe procedurat dhe duke marre parasysh faktin që platformat implementuese ende nuk janë gati.

Në ligjin 9920 dt 19.05.2008 Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise, kreu 15 shtohet pika 7- Përjashtimisht parashikimeve në këtë ligj, për kundërvajtjet administrative që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimin efektiv të ligjit nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2016 Ligj Nr. 9920, datë 19.5.2008 Rruga: Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar, zbatimi i sanksioneve do të fillojë të aplikohet pas datës 1 janar 2022. (Shtuar me Akt Normativ Nr. 27 datë 01.07.2021, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 106, datë 02.07.2021) .

EKONOMIA QARKULLUESE

WASTE TO ENERGY & BE IN THE LOOP

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, si një nga organizatat më të rëndësishme të biznesit në Shqipëri përvecse përfaqëson dhe mbron interesin e përbashkët të prodhuesve në vend, vitet e fundit ka marrë një rol shumë të rëndësishëm në çështjen e mbrojtjes së mjedisit dhe ekonomisë qarkulluese.

Në bashkëpunim me Co-Plan, ne kemi qenë shumë aktiv dhe kemi ndërmarrë projekte serioze sa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe ndërgjegjësimit të bizneseve.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Me 13 Korrik 2021 Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Në këtë marrëveshje, palët ranë dakord të ndërmarrin nisma dhe projekte të përbashkëta me qëllim nxitjen e punësimit dhe aftësimit tek të rinjtë shqiptarë në përputhje me kërkesat e tregut te punës, në veçanti atë të industrive prodhuese Shqiptare.

KONFERENCË- BeMed PROJECT

Me datë 3 gusht 2021 u zhvilluan konferenca në kuadër të projektit BeMed në lidhje me reduktimin e plastikës në Mesdhe ku morën pjesë edhe përfaqësues nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë.

ANTARËSIMET E REJA 2021

Gjatë këtij tremujori anëtarët e rinj që i janë bashkuar organizatës janë: