KOMITETET E POLITIKAVE

Shoqata ka në përbërjen e saj disa Komitete për çështjet më të rëndësishme të cilat marrin në analizë problematika të përgjithshme dhe specifike për çdo sektor prodhimi, si dhe  ofrojnë propozime për zgjidhje (ligjore, proçedurale, teknike, financiare etj). Komitetet e politikave përbëhen nga:

Komiteti i Industrisë, Tregetisë dhe Inovacionit

Komiteti i politikave të Industrisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka si funksion trajtimin e çështjeve të lidhura me objektivat e axhendës së konkrueshmërisë.

Vullnet Haka

Kryetar

Komiteti i Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave

Komiteti i Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave merret me shqyrtimin e legjislacionit shqiptar dhe përputhueshmërinë me direktivat dhe legjislacionin e BE-së.

Dritan Nako

Kryetar

Komiteti i Integrimit Rajonal dhe BE-së

Komiteti i Integrimit Rajonal dhe BE-së merret me shqyrtimin e çështjeve bazuar mbi direktivat e Marrëveshjes të Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA).

Dionis Teqja

Kryetar

Komisioni i Përputhshmërisë Statutore

Ilda Baraj

Kryetar