Miratohet Ligji nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar
July 26, 2019
Shpallet për konsultim publik projektligji për Fiskalizimin
August 1, 2019

Më datat 1-2 nëntor 2019, do të zhvillohet edicioni i dytë i panairit “Textile & Leather Expo 2019”, i cili organizohet në Expocity Albania.

Panairi i Tekstileve dhe Lëkurës përfaqëson një pikë-takimi për prodhuesit më të mëdhenj e të rëndësishëm vendas e të huaj dhe fokusohet në një nga sfidat më të mëdha për të ardhmen e sektorit, stimulimin dhe zhvillimin e dialogut mes kompanive. Qëllimi kryesor i këtij organizimi është fokusimi në potencialin e lartë të sektorit të tekstileve dhe lëkurës në tregun shqiptar por dhe më tej, si dhe inkurajimi i bashkëpunimit në tregun ndërkombëtar. Inkurajimi i partneriteteve të reja hap rrugën për zhvillimin e metejshëm të industrisë duke marrë parasysh që sektori i tekstileve dhe lekurës, janë sektorë shumë të rëndësishëm për zhvillimin dhe mirëqënien e vendit dhe ekonomisë.

Ftohen të gjithë kompanitë e interesuar, të marrin pjesë në këtë panair për të krijuar një mundësi për partneritete dhe bashkëpunime të reja me kompanitë dhe aktorët më të rëndësishëm në fushën e tekstileve dhe lekurës.