Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 – 2019
September 6, 2019
Fiskalizimi: Të shtyhet procesi, kërkon më shumë kohë për implementim
September 9, 2019

Qendra Kombëtare e Biznesit njofton subjektet lidhur me detyrimin ligjor për depozitimin e pasqyrave financiare për vitin 2018,  se ata subjekte të cilët kanë aplikuar online nëpërmjet portalit e-albania deri në datën 31.07.2019, (ora 24:00) dhe rezulton se aplikimi i tyre ka marrë një numër aplikimi (CN…), por për shkak të fluksit të madh të aplikimeve në të njëjtën kohë është bërë e pamundur plotësimi dhe dërgimi në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare, nuk do të aplikohet kundërvajtje administrative në bazë të nenit 74, pika 3 e ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për regjistrimin e Biznesit”.

 Ndërkaq të gjithë këto subjekte që kanë aplikuar, por që nuk kanë finalizuar me sukses aplikimin për arsyen e lartpërmendur duhet të përfundojnë aplikimin e nisur edhe pas datës 31.07.2019, dhe të dërgojnë në mënyrë përfundimtare pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit pasqyrat financiare të vitit 2018 deri më datë 30.09.2019.

 Për informacione të mëtejshme lidhur me mënyrën e dorëzimit dhe përdorimit të formatit të ri, lutemi konsultoni Manualin e Përdorimit për aplikimin për depozitimin e pasqyrave financiare dhe raporteve si dhe mund të kontaktoni në adresën elektronike info.qkb@qkb.gov.al  dhe në numrin e Tel: +355 4 2250066